Kahramanmaras solar gunes enerji paneli firat solar gunes enerji sistemleri gunes enerji kahramanmaras gunes enerji k.maras gunes enerjisi sistem
Misyonumuz

"Yenilikçilik", temel deðerlerimizden birisi ve kültürel mirasýmýzýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. Müþterilerimize ve bizi çevreleyen topluluklara büyük fayda saðlayan ürün, sistem, hizmet ve çözümlerin üretilmesini ifade eder. Bunun anlamý þudur ki; biz bu yenilikleri yaratmakla kalmayýz, ayný zamanda Fýrat Solar pazar liderliðini yakalamasýný saðlayan en son teknolojiye sahip, gerçek birer endüstri kýstasý haline gelmesini saðlarýz.

"Müþteriler" ifadesi, sadakatleri baþarýmýzýn temeli olan þirket ve kiþilere odaklanmýþ olduðumuzu vurgular. Ayný zamanda kendi büyümesinin müþterilerinin büyümesine baðlý olduðunun bilincindeki, büyüme odaklý bir þirketi ifade eder. Bu bir yandan da müþterilerin gerçek ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna dönük yeniliklerin uygulanmasýnýn da altýný çizer.

"Rekabet avantajý"nýn anlamý müþterilerimizin gerçek ihtiyaçlarýný anlýyor olmamýzdýr. Müþterilerimize, pazarlarýnda rekabetçi olmalarýný saðlayacak ürün, sistem, hizmet ve çözümler sunarýz. Müþterisinin baþarýsýnda katkýsý olan ve güvenilir bir iþ ortaðý olmak için çalýþýrýz.

"Benzersiz", uzmanlýðýmýzla müþterilerimize diðer þirketlerin hiçbir zaman sunamayacaklarý çözümleri sunduðumuzu belirtir. Bu ayný zamanda mükemmelliðe olan baðlýlýðýmýzý ve müþterilerimizin karþýlaþtýðý zorluklarý iyi anlamamýzýn onlarýn rakiplerinden farklý olmasýný saðlamasýný ifade eder.


 
Ürün Kategorileri
Fotovoltaik Modüller
On-Grid İnvertörler
Off-Grid İnvertörler
Aküler
Solar Şarj Kontrol Cihazları
Power Pack
LORENTZ Solar Su Pompaları
Akıllı Sulama Kutuları
Solar İzleme Cihazları
Altyapı-Montaj Ekipmanları
Bağlantı Konnektörleri
Kablolar

Bizden Haberler
06-11-2014
Fırat Solar Kafum Tarım Fuarında devamı...Döviz Kurları
Kahramanmaraş web tasarımı