Kahramanmaras solar gunes enerji paneli firat solar gunes enerji sistemleri gunes enerji kahramanmaras gunes enerji k.maras gunes enerjisi sistem
Vizyonumuz

Geleceðe yönelik amaçlarýmýz. Çýðýr açan yenilikler sunan müþterilerimize benzersiz rekabet avantajý saðlayan toplumlarýn hayati sorunlarýnýn çözümünü mümkün kýlan ve sürdürülebilir deðer yaratan baþarýsý kanýtlanmýþ yetenekler dünyasý. 

Vizyonumuzun anlamý nedir?

Baþarýsý kanýtlanmýþ yetenekler dünyasý

"Baþarýsý kanýtlanmýþ yetenek", hem baþarýlý geçmiþimizi hem de gýpta edilen yetenek havuzumuzu ifade eder. Ancak, sürekli yüksek performans için, var olan yeteneklerimizi iki ana alanda geliþtirmeliyiz. Ýlk olarak, dünyadaki en iyi ve en parlak yetenekleri etkilemeli ve aramýza katmalýyýz: Biz en iyilerin çalýþmak istediði ilham veren bir marka ve þirket olarak kalmak istiyoruz. Ýkinci olarak þirket içerisindeki çeþitliliði artýrmayý hedefliyoruz; çünkü farklý bakýþ açýlarý ve geçmiþler yenilikçilik kültürünün anahtarýdýr. Bu doðrultuda çok çeþitli yetkinlik ve becerilere sahip olmak için çaba sarf ediyoruz.

Dünya, hem coðrafi olarak eriþebilirliðimizi hem de sýnýrlandýrýlmamýþ yaklaþýmýmýzý ifade eder. Küresel varlýðýmýz, iþ yaptýðýmýz her yere deðer kattýðýmýzý, içinde yaþadýðýmýz toplumlarýn geliþmesine katkýda bulunduðumuzu gösterir. 


 
Ürün Kategorileri
Fotovoltaik Modüller
On-Grid İnvertörler
Off-Grid İnvertörler
Aküler
Solar Şarj Kontrol Cihazları
Power Pack
LORENTZ Solar Su Pompaları
Akıllı Sulama Kutuları
Solar İzleme Cihazları
Altyapı-Montaj Ekipmanları
Bağlantı Konnektörleri
Kablolar

Bizden Haberler
06-11-2014
Fırat Solar Kafum Tarım Fuarında devamı...Döviz Kurları
Kahramanmaraş web tasarımı